Licenční podmínky

Instalací jakékoli součásti stažené z těchto stránek souhlasíte se všemi níže uvedenými podmínkami.

Tuto modifikaci instalujete na vlastní nebezpečí. Žádný z autorů zde na webu publikujících nenese žádnou odpovědnost za vzniklé potíže nebo škody spojeny s instalací modifikací z těchto stránek.
Je zakázáno zveřejňovat jakýkoli obsah této těchto stránek, nebo jeho součásti na různých stránkách bez vědomí autorů. Je přísně zakázáno neoprávněně manipulovat s modifikacemi.
Celá licence se řídí Autorský zákonem 121/2000 sb.

Úplné znění těhto paragrafů je zakotveno v zákoně č. 121/2000 sb.

§40-Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména:

a) určení svého autorství,

b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě, a rovněž informací o skutečnostech rozhodných pro výši odměny podle § 24 a 25; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která ….

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení,       výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití,

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména

1. veřejnou omluvou,

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání,

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

Dále zde platí znění § 41, 42 , 43 , 44 , 45 ze zákona 121/2000 sb.
Trest za porušení těchto znění je dán v Trestním zákoníku, části druhé, hlava VI, díl 4, §270
Autoři modelů umístěných zde na stránkách:
JachyHm |web: https://www.jachyHm.cz|Kal000px |Dawee | Zdenekpetrzd |Majkl |Mikitrainz |